تجربیات سفر به دبی امروز می‌خوام در مورد دبی صحبت کنم؛ شهری در...