Generic selectors
Exact matches only
جستجو بر اساس عنوان
جستجو بر اساس مطلب
Post Type Selectors
بر اساس دسته بندی
آی تی
اصناف و صنایع
اقتصاد
امور زنان
بلاکچین و ارز دیجیتال
بهترین ها
تعمیرات
تغذیه
تکنولوژی
توسعه مهارت‌ها
حیوانات خانگی
خانه و دکوراسیون
داستان کوتاه/ نقد ادبی
دسته‌بندی نشده
رابطه و ازدواج
رهبری و مدیریت
روان‌شناسی
رویدادها
سبک زندگی
سرگذشت‌ها
سلامت
سلامت عمومی
طبیعت و محیط زیست
علم و فناوری
فیلم و سرگرمی
گردشگری
مارکتینگ
مد و زیبایی
مدیریت و کسب‌وکار
موبایل و کامپیوتر
موسیقی
نوشته های خواندنی
هنر و ادبیات
هنرهای تجسمی
ورزش
پذیرش پست مهمان در یونویس
خبر فوری
خانه @ سبک زندگی @ خانه و دکوراسیون @ چگونه دکوراسیونی به سبک بوهو داشته باشیم؟

چگونه دکوراسیونی به سبک بوهو داشته باشیم؟

by | 21 تیر 1401 | خانه و دکوراسیون | 0 comments

طراحی دکوراسیون بوهو ﯾﮏ ﺳﺒﮏ داغ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ. بدون شک این سبک از طراحی و دکوراسیون برای هر کسی که ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﻮه‌ای ﺷﺨﺼﯽ و جالبی ﺑﺪﻫﺪ، مناسب است. در این مقاله قصد داریم به شما کمک کنیم تا دکوراسیونی به سبک بوهو داشته باشید. برای همین اول شما را با مفهوم دکوراسیون بوهو آشنا می‌کنیم و بعد به بررسی نکات مهم در این رابطه می‌پردازیم. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺒﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ، دکوراسیون به سبک بوهو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. پس اگر می‌خواهید خانه‌ای ساده و در عین حال پر از حس و حال خوب طراحی کنید، پیشنهاد می‌کنم این مقاله را بخوانید.

دکوراسیون ﺑﻮﻫو چیست؟

دکوراسیون بوهو یا بوهمین ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ انداختن ﯾﮏ ﻓﺮش با نقش و نگار ﻣﺒﻬﻢ، چیدن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺣﺼﯿﺮی و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی کوسن ﺳﺎده است. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد دکوراسیون بوهو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺖ. رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺧﺎرج از ﺧﻄﻮط، طراحی بدون قانونی خاص و به صورت کاملا ﺗﺼﺎدﻓﯽ و رنگارنگ همه ﻧﺸﺎﻧﻪ‌های روﺷﻨﯽ هستند ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را تشویق می‌کنند تا خانه‌ای به سبک و دکوراسیون بوهو داشته باشید. ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی bohémien ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم (کولی ها) اﺷﺎره دارد ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ، ﺑﻮﻫﻤﯿﺎ، ﺳﻔﺮ ﮐرده‌اﻧﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪانی شد که اﻏﻠﺐ ﻓﻘﯿﺮ بودند و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ‌ﮐﺮدند. ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺪد در دﻫﻪ‌ﻫﺎی 60 و 70، اﻣﺮوزه ﺑﻮﻫﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﻞ‌ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از آ‌ن‌ها اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ: ﺑﯽ ﺧﯿﺎل، ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف، طبیعی و در حال ﺳﻔﺮ. ﺳﺒﮏ ﺑﻮﻫﻤﯽ ﯾﺎ دﮐﻮراسیون ﺑﻮﻫﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮ از زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ متضاد با ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرن است و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ، ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف را در ﺑﺮ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد. ﺳﺒﮏ ﺑﻮﻫﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺷﯿﺎء، رﻧﮓ‌ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن، آینه تمام‌نمای زندگی است.

همچنین بخوانید  آشنایی با انواع کود گیاهان آپارتمانی

رﻧﮓ ﻫﺎی دکوراسیون ﺑﻮﻫو

در مورد رنگ‌های دکوراسیون بوهو باید گفت، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺑﻮﻫﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﮔﺮم راﯾﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ و ﺟﻮاﻫﺮات. رﻧﮓﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﻬﻮه‌ای ﺗﯿﺮه، ﺳﺒﺰ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻨﻔﺶ تیره، ﻧﺎرﻧﺠﯽ آﺗﺸﯿﻦ، و آﺑﯽ ﺑراق ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی رنگ‌ها ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ، و از اﺳﺘﻔﺎده از رنگ‌ها و ﺳﺒﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣا به صورت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ تناسب ندارند، ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ. از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺲ از ازﺑﮑﺴﺘﺎن و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮﺑﺮ از ﻣﺮاﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺣﺲ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و یا می‌توانید از اﻟﮕﻮﻫﺎی اﯾﮑﺎت و ﺷﯿﺒﻮری ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎی رﻧﮕﺮزی آن‌ها ﺟﻠﻮه ﺗﺎرتاری می‌دهد، استفاده کنید. بالشتک روی ﻣﺒﻠﻤﺎن قرار دهید و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻠﯿﻠﻪ‌ﻫﺎ و ﻓﺮشﻫﺎی دیواری را در ﮐﻨﺎر ﻋﮑﺲ‌ﻫﺎ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد روی دﯾﻮارﻫﺎ آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ‌ﻫﺎی تیره ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﺑﻮﻫﻤﯽ اﺳﺖ، می‌توانید رنگ سفید را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای رﻧﮓﻫﺎی تیره استفاده کنید. ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻮﻫﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ سرکش ﺧﻮد، ﺳﺒﮏﻫﺎ را ﺑﺎ روشی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و غیر معمول ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

همچنین بخوانید  نکات اصولی برای طراحی داخلی به سبک مدرن

تزیینات دکوراسیون بوهو

تزیینات دکوراسیون ﺑﻮﻫﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ دکوراسیون ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل، ﻣﺪرن و ﺷﯿﮏ، بر اساس ﻓﻠﺴﻔﻪ «هرچه بیشتر، بهتر» شکل می‌گیرد. ﮐﻠﯿﺪ اصلی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ در اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاحی دکوراسیون ﺑﻮﻫﻮ، ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻤﯽ ﻓﺮﺳﻮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اما آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ، ولی ﺑﺮاق و ﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎﺷﯿﻪ، ﻗﻼب ﺑﺎﻓﯽ، و مکرومه در دکوراسیون بوهو ﻓﺮاوان اﺳﺖ. و در نهایت همه این‌ها با هم ترکیب می‌شوند ﺗﺎ ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ دﻧﺞ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺒﺎنﻫﺎی روی ﺗﺨﺖﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻧﺸﯿﻤﻦ، هم از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮﻫﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

لوازم خانه در دکوراسیون بوهو

 وسایل اﯾﻦ اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ وسایل ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، پس اﻗﻼم دﺳﺖ دوم و ﻗﺪﯾﻤﯽ در این ﺧﺎﻧﻪ‌ها ﻫﺴﺘﻨﺪ. دکوراسیون بوهو اﻗﻼم دﺳﺖ ﺳﺎز را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﻓﺮدﯾﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ را نمایش می‌دهد. اﯾﻦ را ﻣﯽ‌ﺗﻮان در ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ‌ﻫﺎ، ﻣﺠﺴﻤﻪ‌ﻫﺎ و آوﯾﺰﻫﺎی دﯾﻮاری پیدا کرد. برای انتخاب وسایل خانه به سبک بوهو از جستجو در ﻣﻐﺎزه‌ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ وسیله را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن‌تان از اﺣﺴﺎس ﺑﻮﻫﻮ ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺨﻤﻞ دار در آن طیف رنگی لذت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد.

انداختن ﻓﺮش ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺶ‌ﻫﺎی نشیمن ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ روی زﻣﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. دکوراسیون بوهو ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﻬﺮهﻫﺎ، ﻣﻨﮕﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ، ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﮏدار و ﺳﺎﯾﺒﺎنﻫﺎ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت آﺷﮑﺎری ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﻮﻫﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ زﯾﻮرآﻻت، ﭘﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اقلام ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻗﺎبﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮنشان و ﺗﻮری ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

روشنایی و لوازم جانبی دکوراسیون بوهو

روشنایی و لوازم جانبی دکوراسیون بوهو بسیار جالب هستند. استفاده از روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻮرﭘﺮدازی کم‌رنگ به شما اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ می‌دهد. می‌توانید ﺑﻪ ﺟﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ، ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﻧﻮس، ﺷﻤﻊ، و ﭼﺮاغﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و روﻣﯿﺰی خانه خود را ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. این ایده‌ی خوبی است که اﺗﺎق ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﺧﺲ و گیاهان آوﯾﺰان زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ و حس تازگی و طراوات را القا کنید؛ آن‌ها ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺸﺎط ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ، بلکه ﮔﯿﺎﻫﺎن کیفیت ﻫﻮا را نیز ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎط آور اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ را القا می‌کند. ﺗﻘﺮﯾبا ، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮﻫﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اداﻣﻪ دارد. ﻓﯿﻠﻮدﻧﺪرون و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. یا مثلا ﺳﺎﮐﻮﻟﻨﺖﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از رﻧﮓﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ آﻓﺘﺎﺑﯽ و آﺑﯿﺎری ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

همچنین بخوانید  آشنایی با عوامل موثر بر قیمت کابینت روشویی

خلاصه

در ﻧﻬﺎﯾﺖ، اﺗﺎق ﺑﻮﻫﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، اﻗﻼم دﺳﺖ ﺳﺎز، و اﺷﯿﺎئی که در سفرها جمع‌آوری کرده‌اید طراحی کنید. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﻮﻫﻤﯽ ﺑﻪ ساده بودن و ساده زیستن تمایل دارد، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﮏ و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻟﻮﺳﺘﺮ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ آﯾﻨﻪ درﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﺎب ﻃﻼ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ وسیله که در خانه خود استفاده می‌کنید، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک بگذارد. در این مقاله به معرفی دکوراسیون بوهو پرداختیم و نکاتی را بررسی کردیم که به شما کمک می‌کنند تا دکوراسیونی به سبک بوهو داشته باشید.

admin
admin
چطور بود؟
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان فعال

مطالب مرتبط