بوم پاش کشاورزی نصب شده در پشت تراکتور سمپاش کشاورزی با بوم نصب شده در پشت تراکتور برای سمپاشی مزارع کشاورزی مکانیزه و نیمه مکانیزه طراحی و ساخته شده است. سمپاش بوم دار با جک تنظیم ارتفاع به دلیل کیفیت و کارایی خود باعث افزایش راندمان کار و صرفه جویی در زمان و مصرف سم...