در این قسمت سعی داریم درباره انحراف زانو در کودکان با شما صحبت کنیم. بسیاری از ما کودکان زیادی را دیده‌ایم که زانوهای کوبنده یا پاهای خمیده دارند، با این حال، والدین نمی‌دانند که آیا این در محدوده طبیعی قرار دارد یا خیر. در این مقاله سعی می‌کنیم پاسخ دهیم که چه اندازه...