jacoob2000

jacoob2000

در این قسمت سعی داریم درباره انحراف زانو در کودکان با شما صحبت کنیم. بسیاری از ما کودکان زیادی را دیده‌ایم که زانوهای کوبنده یا پاهای خمیده دارند، با این حال، والدین نمی‌دانند که آیا این در محدوده طبیعی قرار دارد یا خیر. در این مقاله سعی می‌کنیم پاسخ دهیم که چه اندازه از واروس […]