روپوش پزشکی یا روپوش سفید سپری است که از افراد در برابر انتقال بیماری محافظت کرده و از سرایت کردن ترشحات و آلودگی‌ها به لباس زیرین جلوگیری می‌کند. لباس بیمارستانی نیز در رعایت مسائل بهداشتی نقش بسیار مهمی دارد. در این مقاله قصد داریم در مورد انواع روپوش‌های پزشکی،...