تقویم یک ابزار بسیار کاربردی و مهم است که نقش بسیار اساسی در زندگی امروزه تمام اقشار جامعه دارد زیرا همه افراد برای زمان و وقت و روزها و ماه‌های خود برنامه‌ریزی دارند و آینده‌نگری می‌کنند و حساب زمان و روز را برای خود دارند و اغلب مایل هستند که قبل از شروع سال یا ماه،...