آیا تا به حال مرکز فیزیوتراپی مراجعه کردید؟ تجربه شما چی بوده؟ آیا از خدمات دریافت شده رضایت داشته‌اید؟ آیا از حقوق بیماران در این مورد اطلاع دارید؟ آیا می‌دانستید برای فیزیوتراپی فقط و فقط فیزیوتراپیست دارای شماره نظام پزشکی حق حاضر شدن بر بالین بیمار را دارد و منشی...