هیپی ها دانشجویانی با روحیه آزاد و از طبقه متوسط بودند. لباس های پوشیده شده از طرح های گل و رنگ های شاد را هیپی ها رواج دادند

read more