خشونت علیه زنان نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت تعریف می شود که ابعاد روانی، فیزیکی و حضور آنان در جامعه تحت تاثیر قرار می دهد

read more