یکی از بدترین حس های ممکن در زندگی هر فردی, دلخوری و ناراحتی ایجاد شده از بحث‌های روزمره است. ممکن است یک فرد غریبه چیزی به شما بگوید و شما یا با دلیل و یا بی دلیل ناراحت شوید. مثال دیگر را می‌توانیم به خانواده خود و یا محل کارمان اختصاص بدهیم که به هر دلیلی می‌توانند باعث آسیب احساسی ما شوند. آن ها در موارد مختلف در زندگی ما نقش مستقیم دارند و اگر از طرف آنها تحت فشار باشیم, زندگیمان دچار اختلال می‌شود. اما مهم‌تر از همه این روابط و تنش ها, روابط ما در محل کارمان است که در زندگی ما بیشترین تاثیر را دارد چون بیشترین زمان روز خود را در آنجا سپری می‌کنیم. ما باید یاد بگیریم که احساسات خود را...

read more