ممکن است دوستان و آشنایان نظرهای عالی درباره مشکلات شخصی شما دهند! اما کمک آن ها کیفت مشابه درمان را ندارد. روان درمانی به درمان حرفه ای توسط شخصی که دارای آموزش های ویژه است اشاره دارد. امروزه سرچشمه سردرگمی های رایج درباره ی روان درمانی، گوناگونی در شیوه ومشاغل پیشنهاد شده ی در دسترس برای  کمک به اشخاص می باشد. روان شناسی و روان پزشکی حرفه اصلی است که شامل ارائه هرچیزی که باعث سلامت روان می شود است. درمان نیزبه وسیله مددکاران اجتماعی ، پرستاران بخش روانپزشکی ،مشاورین و درمانگران خانواده ارائه می شود. در ادامه به انواع حرفه ها و متخصصین سلامت روان خواهیم پرداخت. روانشناسان دو دسته از...

read more