همه ما در اکثر مواقع زندگیمان درگیر فرار کردن هستیم. این نوع فرار کردن از وقایع دردآور در زندگی که به آن گریزگری می‌گویند, به اشکال مختلف خود را در آدم‌های مختلف نشان می‌دهد. بعضی‌ها بدهی بالایی دارند و به جای پرداخت آن, پول خود را خرج تفریح خود می‌کنند. بعضی‌ها با خانواده یا دوستان خود مشکل دارند و به جای حل کردن آن مشکل‌ها, تصمیم می‌گیرند که دیگر با آن‌ها حرف نزنند و خود را سرگرم کار خود کنند. بعضی‌ها به میزانی در زندگی خود تنها بوده‌اند که ایده رستگاری و خوشحالی برای آن‌ها تبدیل به یک امید دروغین شده‌است و به جای روبرو شدن با ترس‌های خود, تصمیم می‌گیرند خود را در دنیای سرگرمی غرق کنند. با...

read more