ماری انتوانت، بدنام ترین ملکه تاریخ، به دست مردم اعدام شد. با این حال، سبکی که ماری انتوانت مد کرد تا مدت ها بر فشن و مد تاثیرگذار بود.

read more