جایی که مد باشد هنر هم هست. گاها، با هم متحد شدند و در طول زمان برای در نوردیدن مرزها و تاثیر بر فرهنگ هر دوره استفاده شدند. همکاری هنر و مد لحظات خاصی در تاریخ را رقم زده است. هر دو رسانه تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را بازنمایی می کنند. از دهه بیست پرسر‌و‌صدا تا دهه هشتاد پر زرق‌و‌برق. در زیر با چهار مثال از هنرمندان و طراحان مد که به شکل‌گیری جامعه‌شان از طریق کارشان کمک کردند آشنا می شوید. ۱. هالستون و وارهول: یک رفاقت در مد دوستی بین روی هالستون و اندی وارهول ،دوستی است که به دنیای هنر معنی داد. هم هالستون هم وارهول کسانی بودند که راه برای مشهور شدن هنرمند/طراح را رهبری کردند....

read more