موسیقی موسیقی‌یکی‌از راه های‌انتقال حس های‌ما در طول شبانه روز میباشد, فرقی‌هم نمی‌کند, پیر باشی‌یا جوان, دارا باشی‌یا فقیر, به هر حال لحظه هایی‌در زندگی‌ما بوده که با موسیقی‌سپری‌شده اند. شما وقتی‌موسیقی‌یا آهنگی‌را می‌شنوید, یا آن را می‌پسندید و یا نمی‌توانید با آن ارتباط بگیرید. اما بعضی‌از آهنگ ها فقط یک آهنگ نیستند, زیرا درون آنها کوهی‌از خاطرات گنجانده شده و در هر زمانی‌که به آن گوش دهید, همه چیز مربوط به ان خاطره را به خاطر می‌آورید. دقیقا مانند همان اهنگ و خاطره ایی‌که در حین خواندن این متن به سراغ شما آمد. موسیقی‌به زندگی‌ما رنگ می‌بخشد. اگر به شما بگویند که: یک اتاق خالی‌و یک اتاق...

read more