معرفی مکتب سورئالیسم سبک سورئال جنبشی در اروپا بود و پس از جنگ جهانی اول تحت تاثیر جنبش دادئیسم شکل گرفت. به علاوه، در این دوره نظریه های فروید درباره ناخودآگاه و رویا باب شده بود که بر روی هنر این دوره نیز تاثیر داشت. سورئالیسم یا فراواقع گرایی درواقع حاصل به تصویر کشیدن واقعیت های دور است که در ناخودآگاه انسان شکل گرفته اند. هنرمندان تصاویر و صحنه های غیر منطقی خلق میکردند. آن ها اجسام ساده را به طوری عجیب و غریب به تصویر میکشیدند که گویی از دنیای خواب و خیال به واقعیت آمده اند. همینطور، آثار این دوره شامل عناصر شوک برانگیزو ترکیب بندی های غیر هماهنگ است. ظهور یک صورت و ظرف میوه در ساحل،...

read more