تعریف پرفرمنس آرت یا هنر اجرا پرفورمنس آرت (Performance Art) اصطلاحی است که برای توصیف یک نوعی از هنر به کار می‌رود که در آن بدن ابزار انتقال پیام است و اجرایی زنده در حال شکل گرفتن است. ویژگی خاص پرفرمنس آرت این است که ممکن است به طور خود به خود ایجاد، نوشته و یا تغییر کند. پرفورمنس آرت یا هنر پرفورمنس شامل چهار عنصر اساسی است که عبارتند از زمان، مکان، بدن و حضور هنرمند. جدای از آن، در این هنر رابطه قوی بین خالق هنر و مخاطب وجود دارد. در واقع، مخاطب بخشی از اتفاقات می‌شود و همزمان آن‌ها را تجربه می‌کند. هنرمندان پرفرمنس معتقد بودند هنر می‌تواند زندگی روزمره را تغییر دهد و هنرمندان باید از...

read more