بله، بیماری سرطان کارمند بله قربان گو، دردی که بسیاری از شرکت ها به آن دچار هستند و بسیاری از کارمندان از آن رنج می‌برند. یک سوال وجود دارد که من مرتبا می پرسم : "شما می‌خواهید چه پیامی را برای کسانی که با آنها کار می کنید بفرستید؟" چرا این سوال؟ زیرا با استفاده از این سوال می‌توان شرایط را بررسی کرد و متوجه شد که آیا رفتار سازمانی شما متناسب با فرهنگ صحیح می‌باشد و آیا سایر کارمندان را در جهت آن تشویق می‌کند یا خیر. اغلب شاهد این بوده‌ایم که محیط سازمان هیچ شباهتی ندارد به چیزی که مدیران آن خواستار به وجود آوردنش بوده‌اند. همین‌طور مدیرانی که با ناراحتی ابراز داشته‌اند که نمی‌توانند از...

read more