کلمه "کلیشه" ریشه فرانسوی دارد. در ابتدا به آثار هنری که بیش از حد بر روی یک موضوع مانور می‌دادند، کلیشه گفته می‌شد چون باعث می‌شد که زیبایی هنر و محتوا از بین برود. اما در دنیای امروز کلیشه معانی دیگری هم دارد. امروزه به رفتارها، کارها، یا سخنانی که از قبل قابل پیش‌بینی باشند، کلیشه گفته می‌شود. برای مثال، وقتی فردی می‌خواهد در جمعی سخنرانی کند، برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی، شروع به استفاده از کلیشه‌های رسمی می‌کند که حوصله شنونده را سر می‌برد. اما در این مقاله ما به موضوع "کلیشه برعکس" می‌پردازیم. وقتی همه مردم چیزی را قبول داشته باشند و آن موضوع را زیاد تکرار کنند، آن تبدیل به یک...

read more