گرافیک دیزاین تاریخ غنی و متنوعی دارد. کلمه «گرافیک دیزاین» اولین بار در سال ۱۹۲۲ استفاده شد. ویلیام دویگینز این کلمه را برای بار اول ساخت تا بتواند طراحی یک اثر هنری توسط فنون گرافیکی را توصیف کند. در روز‌های نخست این هنر، هنرمندان تنها با استفاده از دست به طراحی می‌پرداختند. با این حال در شصت سال گذشته این هنر با پیشرفت تکنولوژی بسیار مورد تحول و تکامل قرار گرفته است و طراحی با کمک ابزارهای نوین دیجیتالی بسیار مرسوم شده‌است. طراحی های نخستین گرافیک با اینکه هنوز این کلمه مصطلح نبود اما طراحی‌های مختلف و تایپوگرافی‌های نوینی برای کتاب‌ها و روزنامه‌ها استفاده می‌شد. حتی می‌توان در این مورد...

read more