پیشرفت شرکت‌های تولید مواد شیمیایی علاوه بر تکیه بر پیشرفت تکنولوژی، کاهش مصرف منابع و افزایش عملکرد حفاظت از محیط زیست محصولات، راه مهمی برای دستیابی به مدیریت منظم موجودی‌ها، کاهش ضایعات مواد اولیه و کاهش هزینه‌های محصول است. ویژگی های صنایع شیمیایی چرخه محصولات...