در این مقاله ما به وجوه استفاده از کمپوزیسیون های خلاقانه‌ی عکاسی برای بیان یک روایت و داستان می‌پردازیم. این کار با فهم نحوه‌ی درک داستان و بررسی عملکرد ذهن انسان هنگام دریافت داستان اتفاق می‌افتد. اصل اولیه تکنیکی اینجا توضیح خواهم داد، بر روی توانایی پر کردن جاهای خالی و بازسازی اطلاعات یک داستان و روایت توسط مغزمان بنا شده است. توانایی که به ما کمک کرده و می‌کند که در این دنیا بقا داشته باشیم. دو نکته در مورد خلاقیت  مهارت، استعداد نیست: مانند کارکردن بر روی انعطاف و یا قدرت یک ماهیچه، معتقدم که می‌توانیم با تمرین روی خلاقیت خود آن را قوی‌تر کنیم. «ماهیچه» اینجا همان دیدگاه ماست....

read more