Generic selectors
Exact matches only
جستجو بر اساس عنوان
جستجو بر اساس مطلب
Post Type Selectors
بر اساس دسته بندی
آی تی
اصناف و صنایع
اقتصاد
امور زنان
بلاکچین و ارز دیجیتال
بهترین ها
تعمیرات
تغذیه
تکنولوژی
توسعه مهارت‌ها
حیوانات خانگی
خانه و دکوراسیون
داستان کوتاه/ نقد ادبی
دسته‌بندی نشده
رابطه و ازدواج
رهبری و مدیریت
روان‌شناسی
رویدادها
سبک زندگی
سرگذشت‌ها
سلامت
سلامت عمومی
طبیعت و محیط زیست
علم و فناوری
فیلم و سرگرمی
گردشگری
مارکتینگ
مد و زیبایی
مدیریت و کسب‌وکار
موبایل و کامپیوتر
موسیقی
نوشته های خواندنی
هنر و ادبیات
هنرهای تجسمی
ورزش
پذیرش پست مهمان در یونویس
خبر فوری
خانه @ سبک زندگی @ مد و زیبایی @ نکات آرایشی ترند شیک و جذاب در سال 2022

نکات آرایشی ترند شیک و جذاب در سال 2022

by | 31 مرداد 1401 | مد و زیبایی, نوشته های خواندنی | 0 comments

نکات آرایشی ترند شیک و جذاب در سال 2022 بسیار جالب هستند. شاید از ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ که ﺑﺰرگ‌ترﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی آراﯾﺶ در ﺳﺎل 2022 چه هستند؟ خبر خوب این که ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داشتن ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و درﺧﺸﺎن اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای درﺧﺸﺶ اﻣﺴﺎل ﺧﻮد آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ. اﻣﺴﺎل ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ آراﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ، و از هر چیزی که استفاده می‌کنید، به نوعی از شخصیت شما الهام می‌گیرد. ترند آرایشی امسال ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼقهﺗﺎن اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آراﯾﺶ اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎﻣا ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی آراﯾﺶ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﻪ طرفدار آراﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﺟﺴﻮراﻧﻪ باشید ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺑﺮﻧﺰی ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، ﻣﺎ به شما کمک می‌کنیم. در این مقاله قصد داریم به شما بزرگترین روندهای آرایشی را که در طول سال شاهد خواهیم بود را بگوییم. شما هم به راحتی می‌توانید آن‌ها را در خانه انجام دهید.

رژﮔﻮﻧﻪ روﺷﻦ

استفاده از رژگونه روشن دوباره به یک آرایش ترند تبدیل شده، که البته بهتر از همیشه است. حتی استفاده بیش از حد از رژگونه ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی آراﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓهای روﺷﻦﺗﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻮﯾﯽ ﭘﺮرﻧﮓ و ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺮرﻧﮓ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ و اﻧﺠﺎم آن در ﺧﺎﻧﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ. البته نکته اصلی این ترند آرایشی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از رژگونه ﮐﻤﺘﺮی روی ﺑﺮس ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، اﻣﺎ از ﺷﺎداﺑﯽ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.

استفاده از رژگونه روشن

ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮل رژﮔﻮﻧﻪ در ﻋﻤﻖ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺮس ﺧﻮد، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ‌ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رژﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. متخصصی درباره استفاده این ترند آرایش می‌گوید که، رﻧﮓ روی ﺳﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﭼﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

همچنین بخوانید  تفاوت بین کفش مردانه و کفش چرم زنانه

آراﯾﺶ ﺑﺪون آراﯾﺶ!

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده‌ﺗﺮﯾﻦ ترندهای آرایشی، آرایش بدون آرایش است!!! منظور از این جمله آن است که جوری طبیعی آرایش کنید که انگار آرایشی بر روی صورت شما وجود ندارد. این کار را به راحتی می‌توانید در خانه انجام دهید. بهتر است از ﻣﺮﻃوب ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺎ رﻧﮓ ﭼﻬﺮه را ﯾﮑﺪﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. در واقع در این ترند آرایشی ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ حداقل روی پوست خود پوششی درخشان داشته باشید. برای اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪ آرایش از ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎزی درﺧﺸﺎن و شبنم دار ﯾﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻘﺮیبا ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. برای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﭘﻮﺷﺶ نقطه‌ای را ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ.

 ﺗﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ (Tantouring)

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ این روزها هوا بسیار گرم است، تنتورینگ که ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺑﺮﻧﺰی است ﺑﻪ عنوان یک ترند آرایشی ایده‌آل شناخته شده است. ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از سبک برنزه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮاق، ﺗﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ. در این روش، ﮐﺎﻧﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺰه ﮐﻨﻨﺪه انجام می‌شود تا اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ بوجود آید. شما می‌توانید اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ استفاده از ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه از ﺳﺮم ﺑﺮﻧﺰه ﮐﻨﻨﺪه و ترکیب آن با ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه، روی ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫید ﮐﺎﻧﺘﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷید (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ، ﺧﻂ ﮔﻮﻧﻪ، ﻓﮏ و ﻏﯿﺮه) استفاده کنید. اﯾﻦ ترند آرایشی خیلی راحت است و ظاهری ﻃﺒﯿﻌﯽ در طولانی مدت در طول روز اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

داشتن لب های براق

لب ﻫﺎی ﺑﺮاق

اﻣﺴﺎل لب های براق به یک ترند آرایش مهم تبدیل شده است، که بسیاری از مردم از این ترند آرایشی استقبال می‌کنند. حتی برخی از کارشناسان می‌گویند که ترند آرایشی لب‌های براق هیچ وقت از مد نمی‌افتد. شما می‌توانید از برق لب به تنهایی استفاده کنید؛ و یا اگر به دنبال رنگ بیشتری هستید، می‌توانید از رژ لب‌های براق کننده استفاده کنید. همچنین خوب است بدانید که استفاده کردن از براق کننده‌های لب در ترکیب چهره‌های مات یا سایه چشم مات بسیار زیبا و خیره کننده است.

همچنین بخوانید  نسل بندی اعضای رپ فارس

ﭼﺸﻢ ﻫﺎی گیرا

ترند آرایشی چشم های گیرا بسیار جذاب و خیره کننده است. البته چشم‌ها همیشه در مرکز توجه هستند. استفاده از ﺳﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢ روﺷﻦ، به شما ظاهری آراﺳﺘﻪ و پر زرق و ﺑﺮق می‌بخشد، که چشم هر بیننده‌ای را جذب می‌کند. یکی از راه‌های موثر برای جلب توجه دیگران به سوی چشمانتان، استفاده از نگین‌های چشم در ﮔﻮشه‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭼﺸﻢ است. برای این کار کافی است که ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﺴﺐ ﻣﮋه ﺑﺪون ﻻﺗﮑﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. در این ترند آرایشی، درخشش بسیار مهم است. پس ﻣﺮوارﯾﺪﻫﺎ و نگین‌ها انتخاب‌های خوبی هستند. اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ، و نمی‌دانید که با چه روشی چشمانتان گیرا و خیره کننده می‌شود، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮاق ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ را در آراﯾﺶ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﺪ.

ﮐﮏ و ﻣﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

دوران ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﮐﮏ و ﻣﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ، چون استفاده از کک و مک مصنوعی یکی از مهم‌ترین ترند های آرایشی امسال است. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ الان تابستان است و هوا گرم‌تر است، انتظار آراﯾﺶ‌ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ‌ﺗﺮ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را داریم. ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﮏ وﻣﮏﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، بسیار جذاب است. در واقع در این ترند آرایشی ﻫﺮ ﭼﻪ کرم بیشتری برای پوشش پوست خود استفاده کنید، ﺑﻪ رژﮔﻮﻧﻪ و ﮐﮏ و ﻣﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ خود ﺟﺎن ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. می‌توانید ﺣﻨﺎ، ﺧﻂ ﭼﺸﻢ، ﻣﺪاد اﺑﺮو ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﮏ وﻣﮏ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ آﻓﺘﺎبﮔﯿﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

همچنین بخوانید  تجزیه و تحلیل نسل یک رپ فارس

ابروهای پررنگ

اﻣﺴﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺑﺮوﻫﺎی پررنگ به عنوان ترند جدید آرایشی هستیم. ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ اﺑﺮو اﻣﺴﺎل بسیار ترند است. اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرد علاقه‌تان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮوﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ، از ﯾﮏ ژل اﺑﺮوی رﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﻣﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. شما می‌توانید از صابون ابرو استفاده کنید و ابروهای خود را به سمت بالا لیفت دهید. در این ترند آرایشی هرچه ابروهای شما پر و هاشوری و کشیده‌تر باشند، زیباتر است. می‌توانید برای شروع اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﮏ‌ﺗﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ. برس‌های آراﯾﺶ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت شگرفی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

خلاصه

همانطور که در این مقاله خواندیم، امسال ترندهای آرایشی جذاب و ساده‌ای روی کار آمده‌اند و ترند هستند. به طور خلاصه در ترند آرایشی سال 2022 ظاهر درخشان بسیار مهم است. و جذاب ترین نکته از این ترند آرایشی این است که خیلی راحت در خانه می‌توانید آن‌ها را انجام دهید. در واقع این ترند آرایشی قصد دارد با استفاده از این نکاتی که در این مقاله ذکر کردیم، شخصیت شما را به وسیله نوع انتخاب شما در سبک آرایش‌تان عنوان کند. در این مقاله به بررسی مهم ترین نکات آرایشی ترند شیک و جذاب در سال 2022 پرداختیم. با خواندن این نکات می‌توانید به راحتی از آرایش ترند سال 2022 استفاده کنید و لذت ببرید. ممنون که ما را تا انتها همراهی کردید.

admin
admin
چطور بود؟
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان فعال

مطالب مرتبط