Generic selectors
Exact matches only
جستجو بر اساس عنوان
جستجو بر اساس مطلب
Post Type Selectors
بر اساس دسته بندی
آی تی
اصناف و صنایع
اقتصاد
امور زنان
بلاکچین و ارز دیجیتال
بهترین ها
تعمیرات
تغذیه
تکنولوژی
توسعه مهارت‌ها
حیوانات خانگی
خانه و دکوراسیون
داستان کوتاه/ نقد ادبی
دسته‌بندی نشده
رابطه و ازدواج
رهبری و مدیریت
روان‌شناسی
رویدادها
سبک زندگی
سرگذشت‌ها
سلامت
سلامت عمومی
طبیعت و محیط زیست
علم و فناوری
فیلم و سرگرمی
گردشگری
مارکتینگ
مد و زیبایی
مدیریت و کسب‌وکار
موبایل و کامپیوتر
موسیقی
نوشته های خواندنی
هنر و ادبیات
هنرهای تجسمی
ورزش
پذیرش پست مهمان در یونویس
خبر فوری
خانه @ سبک زندگی @ امور زنان @ همه چیز درباره فشار خون بالا در دوران بارداری

همه چیز درباره فشار خون بالا در دوران بارداری

by | 23 مرداد 1401 | امور زنان, سلامت عمومی | 0 comments

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در دوران ﺑﺎرداری ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد. برخی از زﻧﺎن در دوران ﺑﺎرداری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺸﮑﻼت در دوران ﺑﺎرداری ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد کند. ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑل پیشگیری و درﻣﺎن اﺳﺖ. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮب ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در این مقاله قصد داریم به بررسی همه چیز درباره فشار خون بالا در دوران بارداری بپردازیم.

فشار خون بالا در دوران بارداری

فشار خون بالا در دوران بارداری زنان بسیار شایع است. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺪﺗﯽ ﺑﻪ دﯾﻮاره رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد. فشار خون ﻣﻌﻤﻮﻻً در 2 ﻋﺪد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد: ﻋﺪد ﺑﺎﻻﯾﯽ (ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ) ﻓﺸﺎر زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ در ﺣﺎل ﭘﻤﭙﺎژ اﺳﺖ و ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ (دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ) ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎن اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻ 140 ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﯾﺎ ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ 90 ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “140 روی 90” ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد) در واقع شما ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﻮاع ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺑﺎرداری

سه ﻧﻮع ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در دوران ﺑﺎرداری وﺟﻮد دارد:

 1. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺰﻣﻦ: زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ داﺷﺘﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ قبلا ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻮی داﺷﺘﻪ‌اﯾﺪ، و درگیر فشار خون بالا بوده‌اید. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻤﺎ در 20 ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﺎرداری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.
 2. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرداری: اﯾﻦ نوع فشار خون ﭘﺲ از ﻫﻔﺘﻪ 20 ﺑﺎرداری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺑﻪ آن “ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎرداری” ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
 3. ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ: ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در زﻧﺎن ﺑﺎردار رخ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ‌ﻫﺎ، ﮐﺒﺪ، ﺧﻮن و ﻣﻐﺰ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
همچنین بخوانید  چگونه در مسیر سلامت قدم بگذاریم؟

دوران ﺑﺎرداری

ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در دوران ﺑﺎرداری ﭼﯿﺴﺖ؟

حالا می‌خواهیم علت فشار خون بالا در دوران بارداری را بدانیم. ﻫﺮ زﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دوران ﺑﺎرداری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد، ممکن است از قبل مبتلا به ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ بوده باشید یا ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏتان ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، یا ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﯿﻮی، دﯾﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺰﻣﻦ دارﯾﺪ و یا اینکه ﺑیشتر از 40 سال سن دارید، یا ممکن است اضافه وزن داشته باشید، و یا دوقلو باردار باشید. همه این موارد می‌توانند در فشار خون بالای شما در دوران بارداری دخیل باشند. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﯾﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ، در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻢ وزﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺎرس ﻗﺮار دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد و درﻣﺎن ﺷﻮد.

همچنین بخوانید  6 راه برای حمایت از فرد مبتلا به HIV

ﻋﻮارض ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ در ﺑﺎرداری ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﻮارض ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﺮای ﻣﺎدر: ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻟﻘﺎی زاﯾﻤﺎن (دادن دارو ﺑﺮای ﺷﺮوع زاﯾﻤﺎن) و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺟﻔﺖ (ﺟﺪا ﺷﺪن جفت از دﯾﻮاره رﺣﻢ).

ﺑﺮای ﻧﻮزاد: زاﯾﻤﺎن زودرس (ﺗﻮﻟﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻔﺘﻪ 37 ﺑﺎرداری) و وزن ﮐﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ (زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزادی ﺑﺎ وزن ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ‌آﯾﺪ). ﻧﻮزاد باید اﮐﺴﯿﮋن و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎدر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﻧﻮزاد را زود ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد.

اقدامات لازم برای فشار خون دوران بارداری

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻗﺒﻞ، در ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻗﺒﻞ، در ﻃﻮل ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداری دارﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری باید اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در اینجا اقدامات لازم برای مهار فشار خون ﻗﺒﻞ، ﺣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداری را برایتان لیست کرده‌ایم:

ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری

 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﺮای ﺑﺎرداری ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 • ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﯾﺎ داﺷﺘﻪ‌اﯾﺪ و ﻫﺮ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ را به پزشک خود اطلاع دهید.
 • اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺎرداری دارﯾﺪ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 •  ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ کنند، داروﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آن‌ها دردوران ﺑﺎرداری ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ.
 • راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وزن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ پیدا کنید.

در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ

 • ﺑﻪ صورت مرتب و منظم با پزشک یا متخصص خود ملاقات داشته باشید.
 • در ﻣﻮرد داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 •  ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد، ﻣﺼﺮف هر نوع داروﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دستگاه‌های اندازه گیری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ دارﯾﺪ، ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 • در ﻣﻮرد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﺎﻧﮕﯽ برای اندازه گیری فشار خون ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺣﻔﻆ وزن ﺳﺎﻟﻢ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
همچنین بخوانید  بهترین لوازم جانبی سفر برای زنان | 12 مورد برتر

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرداری

 • ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ در دوران ﺑﺎرداری ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ داشته‌اید، در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 •  اﮔﺮ ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺮه اﮐﻼﻣﭙﺴﯽ را داﺷﺘﯿﺪ، فورا ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد اﻃﻼع دﻫﯿﺪ، ﯾﺎ با اورژانس تماس بگیرید؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اورژاﻧﺴﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

خلاصه مطلب

فشار خون بالا در دوران بارداری لزوما و همیشه خطرناک نیست. فقط لازم است علائم آن را جدی بگیرید و به پزشک مراجعه کنید، که از سلامت خود و نوزادتان مطمئن شوید. اگر مبتلا به فشار خون بالا در دوران بارداری هستید بهتر است اطلاعاتی در مورد این موضوع به دست بیاورید، تا بتوانید راحت‌تر سلامت خود و فرزندتان را حفظ کنید. در این مقاله سعی کردیم همه چیز در مورد فشار خون بالا در دوران بارداری را بررسی کنیم و اطلاعات مهم و کاربردی را به شما ارائه دهیم. امیدوارم با خواندن این مقاله جواب سوالتان را گرفته باشید. ممنون که تا انتها همراه ما بودید.

admin
admin
چطور بود؟
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان فعال

مطالب مرتبط