Generic selectors
Exact matches only
جستجو بر اساس عنوان
جستجو بر اساس مطلب
Post Type Selectors
بر اساس دسته بندی
آی تی
اصناف و صنایع
اقتصاد
امور زنان
بلاکچین و ارز دیجیتال
بهترین ها
تعمیرات
تغذیه
تکنولوژی
توسعه مهارت‌ها
حیوانات خانگی
خانه و دکوراسیون
داستان کوتاه/ نقد ادبی
دسته‌بندی نشده
رابطه و ازدواج
رهبری و مدیریت
روان‌شناسی
رویدادها
سبک زندگی
سرگذشت‌ها
سلامت
سلامت عمومی
طبیعت و محیط زیست
علم و فناوری
فیلم و سرگرمی
گردشگری
مارکتینگ
مد و زیبایی
مدیریت و کسب‌وکار
موبایل و کامپیوتر
موسیقی
نوشته های خواندنی
هنر و ادبیات
هنرهای تجسمی
ورزش
پذیرش پست مهمان در یونویس
خبر فوری
خانه @ سبک زندگی @ حیوانات خانگی @ نکات مهم نگهداری از پرندگان زینتی در خانه و آپارتمان

نکات مهم نگهداری از پرندگان زینتی در خانه و آپارتمان

by | 25 مرداد 1401 | حیوانات خانگی | 0 comments

اگر شما یک پرنده خانگی دارید، و می‌خواهید بدانید که ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺮﻧده ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری کنید، پیشنهاد می‌کنم این مقاله را که درباره نکات مهم نگهداری از پرندگان زینتی در خانه و آپارتمان است را بخوانید. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورزش ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد، اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮآورده ﺷﻮﻧﺪ. پرندگان هم مانند انسان‌ها موجودات زنده‌ای هستند که باید به آن‌ها بسیار توجه کنیم. آن‌ها هم نیازهایی دارند. باید به آب و غذا و فضا و محیط زندگیشان توجه کنیم. برخی نیز معتقدند که باید به آن‌ها محبت کنیم و با آن‌ها حرف بزنیم. در این مقاله قصد داریم به بررسی نکاتی درباره نگهداری از پرندگان خانگی بپردازیم تا بتوانیم به شما کمک کنیم از پرندگان زینتی خود در خانه یا آپارتمان نگهداری کنید. پس با ما همراه باشید.

فضای قفس

اولین نکته این است که باید ﻓﻀﺎی قفس یا فضای ﻣﺤﻔﻈﻪ‌ای ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮاﻫﻢ کنید ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﺮواز آزاد را ﻓﺮاﻫﻢ کنید. در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﻗﻔﺲ ﻣﺤﺒﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ برای آن پرنده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮواز ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺮواز در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ (ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ) مهیا باشد. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ آزاد و ﭘﺮواز ﻃﺒﯿﻌﯽ را برای آن‌ها ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ﻟﻄﻔًﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً مستقیما ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ (مانند هلیکوپتر) ﭘﺮواز نمی‌کنند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻗﻔﺲ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮدی ﺑﺎرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻓﻀﺎی اﻓﻘﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﯾﮏ ﻗﻔﺲ ﺑﺰرگ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

همچنین بخوانید  حیوانات خانگی شما چه خدماتی را لازم دارند؟

ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

 غنی سازی محیط زیست پرنده به این معناست که باید ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺟﺎﻟﺐ برای پرنده بسازیم، که این امر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻤﺎ از ﺣﺒﺲ ﺷﺪن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ. اراﺋﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع، ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک، اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن‌ها و غیره، ﻣﺤﯿﻄ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت‌ﺑﺨﺶ‌ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

 ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

تعامل اجتماعی بسیاری در بین پرندگان وجود دارد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻔﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮوه‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ‌ﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آن‌ها ﺑﻪ ﺗﻤﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از “ﮔﻠﻪ” اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ‌داﻧﻨﺪ و از ادﻏﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

پرندگان موجودات اجتماعی هستند.

ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ

 • آب و ﻫﻮا – باید از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ گرما و سرما و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ کنید.  ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﻗﻔﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آب و ﻫﻮا است، ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﮑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎد، ﺑﺎران و ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﻬﻮﯾﻪ – ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و دود ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ داﺧﻠﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮف ﻗﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺗﻮری ﻓﻠﺰی یا توری ﻣﺸﺒﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻗﻔﺲ داﺧﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض دود ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ رﻧﮓ، دود ﺳﯿﮕﺎر، اجاق گاز، ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا، ﺷﻤﻊﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ساختن خانه در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﺮﭘﻨﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ، ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ روﮐﺶ روی ﺳﻘﻒ و دﯾﻮارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌کنیم، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ دﯾﻮار را از ﺗﻮری ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎز بسازید.
 •  ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﺻﺪاﻫﺎ – ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺒﻬﻮت ﯾﺎ دچار استرس شوند. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪ و ﺻﺪای ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه دور نگهداری ﺷﻮﻧﺪ. آن‌ها ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻗﻔﺲ داﺋﻤﯽ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ رﻓﺖ‌وآﻣﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ مرغدار برای ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد محل زندگی آن‌ها ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻤﮑﻦ را برای پرنده خود فراهم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
همچنین بخوانید  مهم ترین نکات تغذیه عروس هلندی

 ویژگی های محل زندگی پرندگان

 • قفس پرندگان را باید تمیز و بهداشتی نگهدارید. یک ﺑﺎر در روز ﻇﺮوف ﻏﺬا و آب را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ضدعفونی کنید.
 • مسکن پرندگان را باید همیشه چک کنید. ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻗﻔﺲ را عوض کنید. از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط مختلف قفس غافل نشوید. غذا را هر روز تعویض و جایگزین کنید. میتوانید از روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ استفاده کنید.
 • مسکن پرندگان باید ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن پر از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی‌ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﻪ‌ﻫﺎی ﻏﺬای ﺿﺪﺧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻇﺮوف ﻏﺬا و آب را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار بدهید، ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع وجود داشته باشد. اﻧﻮاع ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 • در قفس پرندگان باید به ﺳﻮف‌ﻫﺎ توجه کنید. باید سوف ها را، ﺧﺸﻦ و از ﭼﻮب ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ بسازید، ﺗﺎ از رﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﭘﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
 • در قفس پرندگان باید از ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻨﺒﺎده ﭘﺮﻫﯿﺰ کنید، زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﮐﻒ ﭘﺎ ﺷﻮد.
 • محل زندگی پرندگان باید برای تحریک ذهنی و جسمی ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻄﯽ انجام دهید.
 • باید ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ و آب را ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 • باید محل زندگی پرندگان را طوری بسازید که مانع از ورود شکارچیان باشد.
 • قفس پرندگان را ضد فرار بسازید.
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻠﻪ‌ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻠﻪ‌ﻫﺎ ﻗﺮار دهید.
همچنین بخوانید  نکات مهم و ضروری در مورد آرایش حیوانات خانگی خود

ﺧﻼﺻﻪ

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺮک، ﺟﺎدار و اﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﻓﺎه آن‌ها ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ، ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ، اﯾﻤﻨﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻗﻔﺲ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. محل زندگی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و ﻣﺤﺮک را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﺳﺘﺮس و ﮐﺴﺎﻟﺖ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﭘﺮواز آزاد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را به ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. در این مقاله سعی کردیم نکات مهم نگهداری از پرندگان زینتی در خانه و آپارتمان را بررسی کنیم. امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید به راحتی از پرنده خود در خانه و یا آپارتمان نگهداری کنید و لذت ببرید. ممنون که تا انتها همراه ما بودید.

admin
admin
چطور بود؟
+1
+1
+1
+1
1
+1
1
+1
1
+1
1

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان فعال

مطالب مرتبط