Generic selectors
Exact matches only
جستجو بر اساس عنوان
جستجو بر اساس مطلب
Post Type Selectors
بر اساس دسته بندی
آی تی
اصناف و صنایع
اقتصاد
امور زنان
بلاکچین و ارز دیجیتال
بهترین ها
تعمیرات
تغذیه
تکنولوژی
توسعه مهارت‌ها
حیوانات خانگی
خانه و دکوراسیون
داستان کوتاه/ نقد ادبی
دسته‌بندی نشده
رابطه و ازدواج
رهبری و مدیریت
روان‌شناسی
رویدادها
سبک زندگی
سرگذشت‌ها
سلامت
سلامت عمومی
طبیعت و محیط زیست
علم و فناوری
فیلم و سرگرمی
گردشگری
مارکتینگ
مد و زیبایی
مدیریت و کسب‌وکار
موبایل و کامپیوتر
موسیقی
نوشته های خواندنی
هنر و ادبیات
هنرهای تجسمی
ورزش
پذیرش پست مهمان در یونویس
خبر فوری
خانه @ سبک زندگی @ خانه و دکوراسیون @ ایده های جذاب برای دکوراسیون خانه های کوچک

ایده های جذاب برای دکوراسیون خانه های کوچک

by | 15 تیر 1401 | خانه و دکوراسیون, نوشته های خواندنی | 2 comments

امروزه با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط مالی مردم، اﻓﺮاد زیادی در جامعه در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از شرایط مالی قرار دارﻧﺪ و یا اﻓﺮادی هستند ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی، ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و جوش ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ولی آن‌ها  ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﻞ‌ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺨﺮﻧﺪ. از طرفی دیگر، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ شده‌اند ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، دﮐﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ، و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ مساوی است با خرید ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻣﻼﻓﻪ و دﮐﻮراﺳﯿﻮن بیشتر، ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ که همه به داشتن خانه‌های کوچک تمایل پیدا کرده‌اند. در این مقاله قصد داریم به بررسی ایده‌های جذاب برای دکوراسیون خانه‌های کوچک بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﯿم؟

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ راه‌ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ خود را بزرگتر نشان دهیم. پس در اینجا نکاتی را می‌خوانیم که به طراحی بهتر دکوراسیون خانه‌های کوچک شما کمک می‌کند. برای دکوراسیون خانه‌های کوچک صدها ایده وجود دارد، که در اینجا لیست مهمی از آن‌ها را برای شما نوشته‌ایم که از جدیدترین پیشنهادات برای دکوراسیون خانه های کوچک هستند.

1. ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ها را مرتب کنید.

اﺣﺘﻤﺎﻻً اوﻟﯿﻦ کاری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ این است که به هم ریختگی‌ها را مرتب کنید. یعنی باید منظم‌تر باشید. وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺎد در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻓﻀﺎ را ﺗﻨﮓ و اﺳﺘﺮس‌زا ﻣﯽ ﮐنند. ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰها در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟ اگر به آن‌ها احتیاج ندارید می‌توانید به ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻫﺪای آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ فکر کنید. شما می‌توانید آن‌ها را ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در ﻗﻔﺴﻪ‌ﻫﺎ، ﻣﯿﺰﻫﺎ، ﭘﺸﺖ درﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و دور از دﯾﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐنید. اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و طراحی خوبی برای دکوراسیون خانه های کوچک خود داشته باشید.

همچنین بخوانید  11 ایده و طرح اتاق ناهارخوری مدرن

 2. از ﺗناژ رنگ های خنثی و روشن استفاده کنید.

می‌توانید برای دکوراسیون خانه کوچک خود از تناژ رنگ‌های خنثی و روشن استفاده کنید. در حالی ﮐﻪ رﻧﮓ‌ﻫﺎی ﺗﯿﺮه و ﮔﺮم ﻓﻀﺎ را دﻧﺞ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، رﻧﮓ‌ﻫﺎی روﺷﻦ و ﺳﺮد ﻓﻀﺎی دلبازتری را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. می‌توانید رﻧﮓ‌ﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎرﭼﻪ‌ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ، راه راه، ﯾﺎ ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، اﺛﺎث ﯾﺎ ﻟﻮازم داﺧﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از رنگ‌های ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

3. استفاده از ﮐﻒ ﭼﻮﺑﯽ تیره

استفاده از کف چوبی تیره ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﺗﺎﻗﺘﺎن را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه‌تر ﮐﻨﺪ. ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺗﯿﺮه‌تر ﻧﯿﺰ ﺣﺲ ﻃﺒﯿﻌﺖ و آراﻣﺶ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ رﻧﮓ ﻣﻼﯾم‌‍ﺗﺮ یا تیره‌تر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﺮ دو ﻇﺎﻫﺮ اﺗﺎق را بزرگتر نشان می‌دهند. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ دﯾﻮار ﯾﺎ روﮐﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺲ آراﻣﺶ را ﺑﻪ اﺗﺎق اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﺎ را ﺑﺴﯿﺎر بزرگتر از آﻧﭽﻪ که ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

4. ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

یکی دیگر از کارهایی که برای دکوراسیون خانه‌های کوچک باید انجام دهید، این است که باید مبلمان سفارشی و متناسب را تهیه کنید. از روﮐﺶ، ﮐﻤﺪ، ﻣﺒﻠﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﻧﺎ، اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺎن بزرگتر به نظر برسد، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن‌ها را ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

همچنین بخوانید  آشنایی با عوامل موثر بر قیمت کابینت روشویی

5. از رنگ بندی مونوکروم یا ﺗﮏ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ، اﮔﺮ از ﻃﺮح رﻧﮕﯽ ﺗﮏ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را “ﺗﻤﯿﺰ” و در ﻧﺘﯿﺠﻪ منسجم‌تر و بزرگتر نشان می‌دهید. رﻧﮓﻫﺎی ﺗﮏ رﻧﮓ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﯾﮏ رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‌ﺗﺮ ﺑﻮدن رﻧﮓ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

6. از ﻓﻀﺎی دﯾﻮار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

شما باید از فضای دیوار به خوبی استفاده کنید، تا بتوانید طراحی زیباتری برای خانه کوچکتان داشته باشید. ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﭼﺮاغ‌ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه، ﭘﻨﮑﻪ‌ﻫﺎ، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺷﻐﺎل ﮐﻨﯿﺪ، آن‌ها را روی دﯾﻮارﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی ﮐﻒ ﺧﻮد را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﻮﻻ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ روی دﯾﻮار اﺳﺖ، ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰ تاشو ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

7. درب ها و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ طرف بیرون باز ﮐﻨﯿﺪ.

شما همچنین می‌توانید درب‌ها و پنجره‌ها را به طرف بیرون باز کنید. در دکوراسیون خانه‌های کوچک باید دقت کنید که در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮏ، درب‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎم دارﯾﺪ، ﻧﺼﺐ درب ﮐﺸﻮﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ‌ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. روش دﯾﮕﺮ این است که، دربﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﻮارﻫﺎی واﻗﻌﯽ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه‌ﻫﺎی اﺗﺎق ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. با این روش ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﻧﻮر، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﯾﺪ.

8. خلاقیت به خرج دهید.

در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ، شما باید خلاق باشید. در واقع خلاقیت یک کلید اصلی و مهم در دکوراسیون است. یعنی ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ‌ای درست و به صورت بهینه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﯽ کوچک‌ترین و تنگ‌ترین ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺘﺎب، دوش ﯾﺎ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ راﻫﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪ، باید از آن هم استفاده کنید.

همچنین بخوانید  15 ایده نورپردازی سقف آشپزخانه برای جذاب تر کردن آن

 9. از آﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه استفاده کنید.

یک کار مهم در دکوراسیون خانه های کوچک این است که با آینه‌ها و سایر سطوح بازتابنده خلاقیت به خرج دهید. ﯾﮏ آﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﯾﻮار آوﯾﺰان ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ آﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ را به دیوار تکیه دﻫﯿﺪ. آﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﻧﻮر را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، بنابراین ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﮏ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻘﺪاری ﻧﻮر اﺿﺎﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻠﻮه ﺑﺰرگتر از اﺗﺎق را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی بهتر و ﺳﺒﮏ ﮐﻤﯽ خلاقانه‌تر. اﮔﺮ ﻓﻀﺎی دﯾﻮار ﮐﻢ اﺳﺖ، ﯾﮏ آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﻨﺎری ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

10. اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﺷﻮد.

باید اجازه دهید نور بیشتری وارد شود. اگر ﻓﻀﺎﯾﯽ روشن‌تر باشد، ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌رﺳﺪ. روشنایی یکی دیگر از مواردی است که به شما در دیزاین خانه کوچکتان کمک می‌کند. شما می‌توانید برای تامین نور لازم از ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﭘﻨﺠﺮه‌ﻫﺎ و دربﻫﺎ، ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه از آﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ، ﯾﺎ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ استفاده کنید. ﭘﺮدهﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﺮدارﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ببخشند. اﮔﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ، ﻻﻣﭗ‌ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻮر ﺗﻮﮐﺎر ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

در آخر

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ، اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگتر را ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ. از طرفی بسیاری از مردم دوست دارند داخل شهر زندگی کنند. و با این روند از افزایش جمعیت و تقاضای آنها برای زندگی در شهر ها باید فضای کمتری به هر خانه اختصاص داد، تا بتوان جوابگوی تقاضای این حجم از جمعیت بود. پس لازم است نکات مهم برای دکوراسیون خانه های کوچک را بدانیم. در این مقاله به بررسی ایده‌های جذاب برای دکوراسیون خانه های کوچک پرداختیم و نکات لازم برای دکوراسیون خانه های کوچک را یاد گرفتیم. ممنون که تا انتها همراه ما بودید.

admin
admin
چطور بود؟
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2 Comments

 1. خاطره سرایی
  0
  0

  چه عکسای قشنگی

  Reply
 2. Sonia
  0
  0

  الان که هر کسی وسعش نمیرسه خونه بزرگ داشته باشه، این ایده‌ها خیلی کمک کنندس. ممنون

  Reply

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان فعال

مطالب مرتبط