Generic selectors
Exact matches only
جستجو بر اساس عنوان
جستجو بر اساس مطلب
Post Type Selectors
بر اساس دسته بندی
آی تی
اصناف و صنایع
اقتصاد
امور زنان
بلاکچین و ارز دیجیتال
بهترین ها
تعمیرات
تغذیه
تکنولوژی
توسعه مهارت‌ها
حیوانات خانگی
خانه و دکوراسیون
داستان کوتاه/ نقد ادبی
دسته‌بندی نشده
رابطه و ازدواج
رهبری و مدیریت
روان‌شناسی
رویدادها
سبک زندگی
سرگذشت‌ها
سلامت
سلامت عمومی
طبیعت و محیط زیست
علم و فناوری
فیلم و سرگرمی
گردشگری
مارکتینگ
مد و زیبایی
مدیریت و کسب‌وکار
موبایل و کامپیوتر
موسیقی
نوشته های خواندنی
هنر و ادبیات
هنرهای تجسمی
ورزش
پذیرش پست مهمان در یونویس
خبر فوری
خانه @ سبک زندگی @ طبیعت و محیط زیست @ چگونه به کودکان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم؟

چگونه به کودکان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم؟

by | 27 مرداد 1401 | طبیعت و محیط زیست, نوشته های خواندنی | 0 comments

ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ آن‌ها ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﮏ موضوع مهم ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، و آن مراقبت از محیط زیست اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﻪ چگونه به کودکان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم، یک چالش مهم است. ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎ را در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ آن‌ها ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد. در واقع اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آن‌ها است. ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ نگاهمان را فراتر از نسل خود ببریم؛ زﯾﺮا ما در آینده بیشتر و بیشتر به بزرگسالانی نیاز داریم که نسبت به مراقبت از محیط زیست حساس‌تر باشند و بتوانند به خوبی از محیط زیست خود مراقبت کنند. در این مقاله نکاتی درباره اینکه چگونه به کودکان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم را بررسی می‌کنیم.

چرا باید به کودکان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم؟

بهتر است اول بدانیم چرا باید به کودکان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم. ﯾﮏ روز، ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ  می‌گیرند ﻣﺴﺘﻘﻞ شوند و هر کدام در جامعه در شغل‌هایی مشغول به کار می‌شوند. آن‌ها ممکن است معلم شوند؛ در این صورت باید مهارت‌هایی را که قبلا خود در دوران کودکی یاد گرفته‌اند را به نسل بعدی منتقل کنند. ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن تبدیل ﺷﻮد؛ که می‌تواند اقدامات مهمی در زمینه مراقبت از محیط زیست انجام دهد. پس آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن‌ها آﻣﻮزش ﻣﯽ‌دﻫﯿﻢ ﺑﺪون ﺷﮏ در تصمیم‌ها و اﻧﺘﺨﺎب‌ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻋﺎدت‌ﻫﺎی آن‌ها در مراقبت از محیط زیست ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺬارد. ﺑﻪﻋﻼوه، آﻣﻮزش مراقبت از محیط زیست به آن‌ها، در واقع آموزش ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ است، که ﺑﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و سیاره‌ی سالم و پاکی برای زندگی داشته باشند. اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎک ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ‌آﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن آﻣﻮزش بدهید که از محیط زیست مراقبت کنند.

چگونه به کودکان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم؟

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﺑﺎﯾﺪ به آن‌ها ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده‌ای را آﻣﻮزش دﻫﯿم ﮐﻪ اغلب ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای آن‌ها ﺷﻮد. راه‌ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿم ﺑﻪ ﮐﻮدکان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾم، ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ باشند و از محیط زیست خود مراقبت کنند. اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، راهﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد؛ ﻓﻘﻂ از ﭼﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.

همچنین بخوانید  نقد داستان گردنبند اثر گی دو موپاسان

زﻣﺎﻧﯽ را در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.

اینکه زمانی را در طبیعت بگذرانید، خیلی برای آموزش مراقبت از محیط زیست به کودکان مهم و جالب است. احتمالا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ آن‌ها را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ آن‌ها را ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزی، ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ ﺑﺒﺮﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ محیط ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، و ﺳﭙﺲ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ به محیط زیست و یاد گرفتن ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای آن‌ها آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

با کودکان خود در طبیعت وقت بگذرانید.

بازیافت

بازیافت یکی از مواردی است که باید در مراقبت از محیط زیست به کودکان خود آموزش دهید. اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، آن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺪار زﺑﺎﻟﻪ‌ای را ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. فرآیند بازیافت، زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ زﯾﺴﺘﯽ را کم می‌کند، که این امر بسیار مهم است. ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ آن‌ها ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع زباله ﺳﻄﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ آن‌ها ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭼﻘﺪر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش زﻧﺪﮔﯽ یاد بگیرند.

آب و ﻏﺬا را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ

آب و غذا را حفظ کنید. این جمله به این معنی است که آﻣﻮزش ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ در ﯾﺨﭽﺎل ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺰر ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن نشان می‌دهد که این ﯾﮏ راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دور رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‌ی ﻏﺬا اﺳﺖ. اتلاف غذا و مواد غذایی در مراقبت از محیط زیست خلل ایجاد می‌کند. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در ﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ. آﻣﻮزش دادن ﺑﻪ بچه‌ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ آب وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ، ﭼﻨﺪان ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻮاک زدن دﻧﺪان‌ﻫﺎ، ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ‌ﻫﺎ، ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻣﺎﻟﯿﺪن ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ، آب ﻫﺪر ﺑﺮود؟ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب، ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮآﻻت ﮐﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﻫﻮادهﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﺮﯾﺎن روی ﺷﯿﺮﻫﺎ اﺳﺖ. خیلی راحت می‌توانید ﻫﻮاﮐﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ، روی ﻫﻮاﮐﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ و روی ﺷﯿﺮ آب ﺑﺒﻨﺪید.

همچنین بخوانید  اهمیت فرهنگ سازمانی در موفقیت یک سازمان

 استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و دوستدار محیط زیست

ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  عمومی و دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ. وﻗﺘﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ اگر جایی که می‌خواهند بروند، خیلی دور نیست، می‌توانند ﭘﯿﺎده روی ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺳﺖ. البته می‌توانید به اثرات مثبت و مفید پیاده روی و دوچرخه سواری برای سلامتی بدن و تناسب اندامشان هم اشاره کنید.

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ

باغبانی ﯾﮏ راه ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدکان و آموزش مراقبت از محیط زیست به آن‌ها است. ﭘﺮورش گیاهان و ﺑﺎزی در ﺧﺎک راﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای درک ﮐﻮدک از ﻃﺒﯿﻌﺖ و محیط زیست اﺳﺖ. در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آن‌ها ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ آن‌ها ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺑﺮای ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد. آن‌ها را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ بازیافت بسپارند. در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ، آن‌ها ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ را دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺰاﯾﺎی رﺷﺪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

درﺧﺘﮑﺎری

درختکاری که کار بسیار لذت بخشی است، یکی از مهم‌ترین چیزهایی است که می‌توانید به کودک خود درباره مراقبت از محیط زیست آموزش بدهید. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ درﺧﺘﺎن را از ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﮐﻨﯿﺪ. درﺧﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و کودکان باید اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺪانند. ﯾﮏ راه ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮏ درﺧﺖ ﺑﮑﺎرﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن‌ها را ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی درﺧﺘﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ به وﯾﮋه در روزﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز زﻣﯿﻦ یا روز طبیعت یا روز درختکاری راه‌اندازی می‌شوند، ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. در درختکاری ﺑﻪ آن‌ها ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ مفید هستند و ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن‌ها را ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮش دﻫﯿﺪ و ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ در ﻣﻮرد آن‌ها را ﺑﺮای کودکان ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، داﻧﺶ آن‌ها را از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ افزایش می‌دهید.

استفاده از پاک کننده های خانگی

ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﻨﺪ و از این ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در آن‌ها ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﯿﺪ. از ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﮐﻪ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﮐﺎﺷﯽ و وان ﺣﻤﺎم ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. در بسیاری از موارد برای رفع بیماری هم حتی می‌توانید از گیاهان دارویی گرفته شده از طبیعت استفاده کنید و آن‌ها را جایگزین داروهای شیمیایی کنید. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

همچنین بخوانید  بررسی علل وقوع سیل در ایران و راه‌های جلوگیری از آن

ﻧﻈﺎﻓﺖ درست را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.

می‌توانید نظافت درست را به فرزندان خود بیاموزید. به آن‌ها یاد دهید ﮐﻪ زباله‌های خود را ﺟﻤﻊ‌آوری ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺎﯾﻌﺎت را ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ. حتما شما هم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ را دﯾﺪه‌اﯾﺪ ﮐﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ را در ﻣﻼء ﻋﺎم ﭘﺮﺗﺎب میﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دﻓﻊ ﺻﺤﯿﺢ زﺑﺎﻟﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آن‌ها آﻣﻮزش داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮزﻧﺪ شما ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ. آن‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮرد از زﺑﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺎرﺗﻮن و ﻓﯿﻠﻢ و خواندن داستان درباره مراقبت از محیط زیست

تماشای کارتون و فیلم و خواندن داستان درباره مراقبت از محیط زیست احتمالا برای کودکان خیلی جذاب و جالب است. ﻓﯿﻠﻢ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻮن‌ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و مراقبت از محیط زیست را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهند. اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺼﻮر و ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه مراقبت از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن‌ها آﻣﻮزش می‌دهد. اﯾﻦ موضوع ﺑﻪ آن‌ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و مراقبت از محیط زیست ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

خلاصه

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در آموزش مراقبت از محیط زیست به فرزندانتان ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدکان ﺧﻮد درسﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻮرد مراقبت از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ روﺷﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ. در این صورت آن‌ها هرگز این مسئله را فراموش نخواهند کرد و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ به بهترین شکل رشد خواهند کرد. اینکه چگونه به فرزاندان خود مراقبت از محیط زیست را آموزش دهیم، بسیار مهم است. این نوع آموزش به فرزندان خود را جدی بگیریم، چون آن‌ها نسل آینده و وارثان زمین هستند و در واقع زمین امانت در دست ماست که باید از آن مراقبت کنیم و مراقبت از آن را هم به نسل بعدی آموزش دهیم. امیدوارم از خواندن این مقاله لذت برده باشید. ممنون که تا انتها همراه ما بودید.

admin
admin
چطور بود؟
+1
+1
1
+1
1
+1
+1
+1
+1

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان فعال

مطالب مرتبط