Generic selectors
Exact matches only
جستجو بر اساس عنوان
جستجو بر اساس مطلب
Post Type Selectors
بر اساس دسته بندی
آی تی
اصناف و صنایع
اقتصاد
امور زنان
بلاکچین و ارز دیجیتال
بهترین ها
تعمیرات
تغذیه
تکنولوژی
توسعه مهارت‌ها
حیوانات خانگی
خانه و دکوراسیون
داستان کوتاه/ نقد ادبی
دسته‌بندی نشده
رابطه و ازدواج
رهبری و مدیریت
روان‌شناسی
رویدادها
سبک زندگی
سرگذشت‌ها
سلامت
سلامت عمومی
طبیعت و محیط زیست
علم و فناوری
فیلم و سرگرمی
گردشگری
مارکتینگ
مد و زیبایی
مدیریت و کسب‌وکار
موبایل و کامپیوتر
موسیقی
نوشته های خواندنی
هنر و ادبیات
هنرهای تجسمی
ورزش
پذیرش پست مهمان در یونویس
خبر فوری
خانه @ سبک زندگی @ امور زنان @ لیست بهترین شغل های پاره وقت پولساز برای خانم ها

لیست بهترین شغل های پاره وقت پولساز برای خانم ها

by | 24 مهر 1402 | امور زنان, مارکتینگ | 0 comments

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. برخی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ مشاغل پاره وقت را انتخاب کنند تا زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺨﺼﯽ خود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. خانم‌ها به دلیل داشتن مشغله‌های بسیار، بیشتر به دنبال مشاغل پاره وقت هستند. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، اﯾﻦ امکان وجود ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 40 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ، کار کنید و استقلال مالی داشته باشید. مشاغل پاره وقت شگفت انگیزی با درآمد بالا وجود دارند. پس اگر شما یک خانم با مشغله فراوان هستید و از طرفی به دنبال مشاغل پاره وقت می‌گردید، می‌توانیم به شما کمک کنیم. در این مقاله لیست بهترین شغل های پاره وقت پولساز برای خانم‌ ها را برای شما آماده کرده‌ایم تا بتوانیم به نوعی به توانمدسازی زنان در جامعه کمک کرده باشیم.

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آنلاین

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ و آنلاین
تدریس آنلاین

تدریس خصوصی و آنلاین یکی از مشاغل پاره وقت پولساز برای خانم ها است. اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص دارﯾﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﯾﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ کار کنید. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﮔﺮ واقعا ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﺎن ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﮐﻨﻮن، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ و اﯾﻨﺘﺮنت، ﻣﺮدم از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺖ وﯾﺪئویی و تماس ویدئویی باهم ارتباط برقرار می‌کنند و مهارت‌های مختلف را یاد می‌گیرند.

پس اگر در هر زمینه‌ای دانش، اطلاعات، و مهارت خاصی دارید، و یا اگر مدرک دانشگاهی دارید و در رشته‌ای تحصیلات دانشگاهی دارید، به راحتی می‌توانید با داشتن یک رایانه با دوربین خوب و اتصال به اینترنت، از طریق کنفرانس ویدئویی با دانش آموزان خود ارتباط برقرار کنید و تدریس کنید. فراموش نکنید که یک معلم خوب باید بسیار صبر و حوصله به خرج بدهد و از تدریس لذت ببرد.

همچنین بخوانید  اهمیت داشتن لوگو برای پیج های اینستاگرام

ویراستار

ویراستار
ویراستاری و ادیت متون

ویراستار کسی است که ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و وﺑﻼگﻧﻮﯾﺴﺎن آزاد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎران و ﻣﺼﺤﺢﻫﺎی آزاد وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ، وﯾﺮاﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﺢﻫﺎ ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن، ﻋﻼﺋﻢ ﻧﮕﺎرﺷﯽ و اﻣﻼء را بررسی و تصحیح می‌کنند. اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮی، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻏﻠﺐ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت را دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻬﺎرت ﮐﻠﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ. اگر در دستور و قواعد زبان دانش ومهارت لازم و کافی را دارید، و از طرفی دیگر به خواندن مطالب مختلف و مطالعه علاقه مند هستید و به جزئیات دقت میکنید، میتوانید ویراستاری را از میان مشاغل پاره وقت پولساز انتخاب کنید.

ﻃﺮاحی ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﻃﺮاحی ﮔﺮاﻓﯿﮏ
گرافیست

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏل پاره وقت پولساز برای خانم ها طراحی گرافیک است. ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ معمولا بسیار پر تقاضا هستند و بازار کاری داغی دارند؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ فقط اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺼﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. طراحان گرافیک در بیشتر کارها بر بازاریابی یا برندسازی تمرکز دارند، اما این کار را بسیار هنرمندانه و با تخصص بسیار انجام می‌دهند. طراحان گرافیک با طراحی تصاویر و رسانه‌های بصری اطلاعات ارزشمندی را با روشی تاثیرگذارتر به مخاطب منتقل می‌کنند. مثلا آن‌ها با طراحی لوگو، بروشور، و تبلیغات بیلبورد‌ها به بازاریابی مشاغل کمک می‌کنند. اگر به طراحی علاقه مند هستید و دانش تخصصی در زمینه طراحی وب و برنامه‌های طراحی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ (ﻓﺘﻮﺷﺎپ، ادوﺑﯽ اﯾﻼﺳﺘﺮﯾﺘﻮر و …) دارید، می‌توانید از استعداد خود استفاده کنید، تا درآمد بالایی داشته باشید.

ناخن کار و آرایشگر

ناخن کار و آرایشگر
ناخن کاری و آرایشگری

ناخن کار و آرایشگر هم از دیگر شغل های پاره وقت پوساز برای خانم ها است. این دو شغل گزینه‌های عالی برای کسانی هستند که هنر و مهارت بسیاری در زمینه کاشت ناخن و آرایشگری دارند. البته به یاد داشته باشید که شما به عنوان ناخن کار یا آرایشگر باید در برخورد با مشتری بسیار محترمانه و گرم و صمیمی برخورد کنید، تا بتوانید مشتری‌های زیادی جذب کنید. باید بتوانید هنر و مهارت‌تان را نشان دهید. همچنین باید برای کسب مهارت در این دو شغل دوره‌های تخصصی بگذرانید و گواهینامه و مدرک آرایشگری هم دریافت کنید.

همچنین بخوانید  آموزش کسب درآمد از تلگرام

ﻣﺘﺮجمی

ﻣﺘﺮجمی
مترجمی زبان های خارجی

اگر زبان دومی را به خوبی می‌دانید و به اندازه کافی در آن مهارت دارید، می‌توانید مترجمی را از بین مشاغل پاره وقت پولساز انتخاب کنید. مترجمی شغلی است که در آن شما در طول روز وقت خود را ﺻﺮف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ، ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ می‌کنید. برای مترجمی لازم است مهارت و تخصص کافی داشته باشید، و بتوانید ترجمه ای سلیس و روان ارائه دهید. برای مترجمی باید مدرک دانشگاهی داشته باشید.

ادمین رسانه های اجتماعی

ادمین رسانه های اجتماعی
ادمین شبکه های اجتماعی

امروزه با رونق بازار اینترنت و کسب‌وکار اینترنتی نیاز به ادمین رسانه‌های اجتماعی بیش از هر وقت دیگری نیاز است. در واقع ادمین رسانه‌های اجتماعی یکی از مشاغل پاره وقت پولساز آسان است، که درآمد بسیار بالایی دارد. یک ادمین رسانه های اجتماعی پست می‌نویسد، برنامه ریزی می‌کند، درباره مخاطبان تحقیق می‌کند و با مشتریان تعامل می‌کند. اگر می‌خواهید ادمین رسانه‌های اجتماعی شوید، لازم است در رسانه‌های اجتماعی بسیار هوشیار و فعال باشید. همچنین باید فوت و فن برخورد با مشتری را بدانید تا بتوانید خدمات لازم را به مشتری‌های خود ارائه کنید.

ﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﺣﺴﺎﺑﺪاری
حسابداری

حسابداری هم گزینه بسیار خوبی برای خانم‌هایی است که به دنبال مشاغل پاره وقت پولساز هستند. ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آن‌ها ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ‌ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش‌ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺸﺎﻏﻞ. و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ، ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ. البته داشتن مدرک دانشگاهی حسابداری بدون شک یک مورد مهم است. شما باید به جزئیات بسیار دقیق نگاه کنید و مهارت لازم برای کار با نرم افزار حسابداری را داشته باشید. به یاد داشته باشید که شما به عنوان یک حسابدار باید از حل مسائل ریاضی احساس رضایت کنید.

همچنین بخوانید  نکات طلایی برای سئو سایت

ﻣﺸﺎور

ﻣﺸﺎور
مشاوره

مشاوره یکی از راحت‌ترین و پولسازترین مشاغل پاره وقت است. ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﺻﺖ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره آزاد و ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس هستند. اﻏﻠﺐ، اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺎز دارد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮای وﮐﻼ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮنه‌ﻫﺎی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن‌ها ﻣﻮاجهیم، ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﭘﺨﺖ ﻧﺎن فانتزی است. یا شخصی که به دنبال یک مشاور برای تحلیل تکنیکی از فوتبال کودکش است. شما به عنوان یک مشاور باید در موضوعی خاص تخصص داشته باشید و در برقراری ارتباط با مردم قوی باشید. ممکن است به مجوز یا گواهینامه مربوط به رشته تحصیلی‌تان نیاز داشته باشید.

جمع بندی

امروزه بسیاری از افراد به دلایل مختلف به دنبال مشاغل پاره وقت پولساز می‌روند، که طبیعتا خانم‌ها به دلیل داشتن مشغله‌های فردی و زندگی، بیشتر به دنبال پیدا کردن شغل پاره وقت هستند تا بدین ترتیب هم به استقلال مالی برسند و هم به زندگی خانوادگی خود برسند. اگر شما به عنوان یک خانم می‌خواهید یک شغل پاره وقت پولساز پیدا کنید، بهتر است این لیست بالا را بخوانید و با انتخاب شغل متناسب با توانایی‌ها و مهارت و علاقه‌تان، استقلال مالی داشته باشید و از طرفی نیاز نباشد که کل وقت خود را درگیر کار باشید. از همین حالا شروع کنید و کار متناسب خودتان را پیدا کنید. ممنون که با ما همراه بودید. موفق باشید!

admin
admin
چطور بود؟
+1
5
+1
2
+1
2
+1
3
+1
1
+1
1
+1
5

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان فعال

مطالب مرتبط